Säännöt

1.    Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintatapa


1§ Nimi

Yhdistyksen nimi on Ju-jutsuseura Naattijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.


2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja ylläpitää Ju-jutsun ja muiden itsepuolustus- ja kamppailulajien harrastamista ja harrastajien yhteistoimintaa.


3§ Toimintatapa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

-järjestää urheilutapahtumia, näytöksiä, kursseja, kokouksia, koulutuksia, harjoituksia ja tapaamisia yhdistyksen jäsenten, yhteistyökumppaneiden ja/tai yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneiden kesken

-avustaa hakemuksen perusteella toimintaa, joka tukee yhdistyksen tarkoitusta

-harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

-hankkia yhteistyökumppaneita ja sponsoreita

-hankkia, omistaa ja vuokrata yhdistyksen käyttöön toiminnassa tarvittavia välineitä sekä irtainta ja kiinteää omaisuutta

-kerätä toiminnan tukemiseksi varoja tekemällä pienimuotoisesti talkootöitä ja erikseen määritellyillä harrastajilta perittävillä maksuilla. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.


2.    Jäsenet ja maksut


4§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja joka on maineeltaan ja käytökseltään soveltuva harjoittelemaan kamppailu- ja itsepuolustuslajeja.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet kirjallisen hakemuksen perusteella. Tarvittaessa hallitus voi vaatia hakijalta lisäselvityksiä hakemukseen liittyen. Seuralla on oikeus nimittää kunniajäseneksi seuratyössä ansioitunut henkilö. Päätöksen nimittämisestä tekee hallituksen esityksestä seuran vuosikokous. Yhdistys pitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen:

– on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun, harjoittelumaksun tai muulla tavoin yhdistykselle syntyneen velan maksamatta maksukehoituksesta huolimatta.

– on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on sitoutunut yhdistykseen liittymällä ja toiminnallaan yhdistyksessä, tai jotka hallitus on hänelle antanut

– ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden tai jäseneksi hyväksymisen ehtoja.

– on muutoin maineeltaan tai käytökseltään soveltumaton toimimaan kamppailu- ja itsepuolustuslajeihin suuntautuneen yhdistyksen jäsenenä.

– on yhdistyksen järjestämässä tapahtumassa, toiminnassa tai yhdistyksen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä käytöksellään tai toiminnallaan.

– ei ole yhden kalenterivuoden aikana vastannut tai reagoinut millään tavalla hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon tekstiviestillä välitettyihin yhteydenottopyyntöihin, eikä jäsen ole osallistunut yhdistyksen järjestämään toimintaan.

Erotetulle jäsenelle palautetaan tarvittaessa erottamishetkellä voimassa oleva harjoittelumaksu. Muiden maksujen palauttamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Hallituksen jäsenen erottaa yhdistyksen kokous. Erottamisesta on mainittava kokouskutsussa.


6§ Yhdistyksen jäsenten maksut

Yhdistyksen jäseniltä voidaan periä

1. Liittymismaksu, joka maksetaan yhdistykseen liityttäessä. Liittymismaksu sisältää ns. passimaksun, jota vastaan harrastaja saa jujutsupassin.

2. Jäsenmaksu, joka maksetaan kerran vuodessa yhdistykseen kuulumisesta

3. Harjoittelumaksu, joka maksetaan yhdistyksen järjestämiin harjoituksiin osallistumisesta

4. Kurssimaksu, joka maksetaan yhdistyksen järjestämästä kurssista

5. Leirimaksu, joka maksetaan yhdistyksen järjestämästä leiristä

6. Muu maksu, jonka yhdistys on maksanut jäsenen puolesta kolmannelle osapuolelle sillä edellytyksellä, että jäsen on lupautunut maksamaan osuutensa maksusta määräaikaan mennessä yhdistyksen tilille.

Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous, pois lukien kohdat 4, 5 ja 6, joista päättää yhdistyksen hallitus.

Kunniajäsenet ovat vapautettuja kohdissa 1, 2 ja 3 määritellyistä maksuista. Muista kunniajäsenten maksuvapauksista päättää tapauskohtaisesti yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen vuosikokous voi vapauttaa jäsenen joistakin maksuista, mikäli hänen katsotaan tehneen yhdistyksen toiminnan edistämiseksi vapaaehtoistyötä esimerkiksi ohjaamalla säännöllisesti harjoituksia tai osallistumalla toistuvasti harjoituksiin.

Yhdistyksestä eronneelta tai erotetulta voidaan periä liittymismaksu uudelleen hänen liittyessä uudelleen yhdistykseen.


3.    Hallitus, nimenkirjoittaminen ja tilikausi


7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitajan valitsee yhdistyksen vuosikokous hallituksesta tai sen ulkopuolelta.

Hallitus voi antaa yhdistyksen toimintaan liittyviä tehtäviä yhdistyksen jäsenille. Tehtäviin edellytetään jäsenen suostumus.

Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai muun toimihenkilön kesken toimikauden. Yhdistyksen kokouksen on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin uuden jäsenen valitsemiseksi.


8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen ja varojen hoito

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, sekä hallituksen valitsemat kaksi jäsentä yhdessä.

Yhdistyksen varojenkäyttöoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä tai rahastonhoitajalla. Yhdistyksen hallitus voi antaa tarkempia määräyksiä, rajoituksia ja ohjeita varojen käytöstä.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus hakea avustusta yhdistyksen tarkoitusta tukevaan toimintaan. Hakemuksen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi osallistua laillisiin keräyksiin, arpajaisiin, yms. hyväntekeväisyystoimintaan. Osallistumisesta päättää yhdistyksen hallitus.


9§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


4.    Kokoukset, sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


10§ Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Jokaiselle hallituksen jäsenelle on pyrittävä varaamaan mahdollisuus osallistua kokoukseen ilmoittamalla kokouksesta riittävän aikaisin. Mikäli osallistuminen kokoukseen on estynyt, koska kokouksesta ei ole tiedotettu, on poissaolleella jäsenellä oikeus vaatia kokous uudelleen pidettäväksi tai yksittäinen päätös uudelleen käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa. Uusi kokous on järjestettävä viipymättä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tulee tiedottaa tekemistään päätöksistä riittävässä määrin muille yhdistyksen jäsenille. Kokousten pöytäkirjojen tulee olla saatavilla halutessaan jokaiselle yhdistyksen jäsenelle.


11§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 1.1. – 31.3. välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Äänestys ja vaalit on järjestettävä suljetuin lipuin, mikäli joku kokouksessa läsnä oleva niin vaatii.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tekstiviesteillä tai sähköpostiviesteillä jäsenten ilmoittamaan osoitteeseen tai puhelinnumeroon. Yhdistyksen jäsenen tulee itse huolehtia siitä, että hallituksella on käytössä asianmukaiset yhteystiedot.


12§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– Kokouksen avaus

– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– Hyväksytään kokouksen työjärjestys

– Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

– Vahvistetaan toimintasuunnitelma, seuraavan tilikauden toimintamuodot, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, harjoittelu- ja vuosimaksun suuruus

– Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut hallituksen jäsenet ja rahastonhoitaja

– Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yleiselle keskustelulle on varattava mahdollisuus vuosikokouksessa työjärjestyksestä ja kokouskutsusta riippumatta.


13§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen jäsenille on mahdollisuuksien mukaan annettava tilaisuus perehtyä etukäteen minkälaisia muutoksia sääntöihin on ehdotettu kokouksessa päätettäväksi.


14§ Yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


15§ Voimaantulo

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 1.3.2011. Sääntöjen muutos tulee yhdistyslain mukaisesti voimaan, kun se merkitään rekisteriin.